B.W.V.O.G.
Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Orthopedische Geneeskunde (Cyriax), v.z.w.

Grotestraat 8,
8420 De Haan
Tel. 059/23.63.70 - Fax 059/23.68.11
 • Orthopedische Geneeskunde
 • Voor artsen en kinesitherapeuten
 • Docententeam met 18 jaar internationale cursuservaring
 • O.a. ook de auteurs van het standaard-werk
  " A System of Orthopaedic Medicine"
 • Na de basiscursus mogelijkheid om in te schrijven voor een gevorderdencursus

Orthopedische geneeskunde
(ad modum Cyriax)


"Orthopedische geneeskunde" is die tak van de medische wetenschap die het onderzoek en de behandeling van de weke-delenletsels van het bewegingsstelsel tot onderwerp heeft. Ze is dus de conservatieve, niet-chirurgische richting binnen de orthopedie.
Orthopedische geneeskunde is altijd zeer stiefmoederlijk behandeld geweest. Er kan gerust gesteld worden dat het de enige medische discipline is die in feite niet in de artsen-op-leiding zit.
Dit staat in zeer sterk contrast met het enorme aantal weke-delenletsels die dage-lijks door huisartsen (20 % van de raadplegingen), orthopedische chirurgen, reuma-tologen, neurologen en kinesitherapeuten gezien worden.

Dr. James H. Cyriax, M.D., M.R.C.P. (1904-1985), orthopedisch chirurg in Londen, is de eerste geweest die de studie van de weke-delenletsels op een grondige en systematische wijze aangepakt heeft.
Hij is erin geslaagd in de loop der jaren een diagnostisch systeem te ontwikkelen, waarin alle aandoeningen volgens hun klinisch voorkomen gerangschikt worden, en waarin voor elk letsel de lokale behandeling aangegeven wordt.

Een cursus "Orthopedische geneeskunde" (ad modum Cyriax)

Wij brengen geen amalgama van verschillende methodes en technieken, maar leggen de nadruk op één systeem, dat dan ook grondig wordt uitgediept.
De logica en de eenvoudige systematiek van Cyriax' methode leidt tot een goed inzicht in de diagnostiek en de therapeutische aanpak van de weke-delenletsels van het bewegingsappa-raat.
Zijn "orthopedische geneeskunde" vormt de ideale basiskennis voor iedere arts of kinesitherapeut die zich in dit domein wil bekwamen.
Wij doen geen afbreuk aan andere systemen, maar wensen deze, om didactische redenen, niet te integreren in onze opleiding.

Gekwalificeerde en ervaren docenten

De B.W.V.O.G. is sinds 1980 in België werkzaam. De "cursuservaring" van haar docenten is uiteraard een garantie voor kwaliteit !
De docenten zijn internationaal actief en staan ook allen in een privé-praktijk, wat voor gevolg heeft dat de cursus niet gegeven wordt vanuit een ivoren torenmentaliteit, maar steunt op de dagelijkse realiteit.

Een cursus voor artsen en kinesitherapeuten

In deze materie is teamwork belangrijk. Artsen en kinesitherapeuten behandelen dezelfde patiënten en moeten dus dezelfde taal spreken.
Ze hebben wel een afzonderlijke functie. Er wordt dus tijdens de praktijksessies in afzonder-lijke groepen geoefend : artsen onder leiding van arts-docenten en kinesitherapeuten onder leiding van kine-docenten.
Het leren kennen van elkaars mogelijkheden schept banden en waardering en vergemakkelijkt de latere samenwerking en het wederzijdse vertrouwen.

Aanbevolen literatuur

Nieuw standaardwerk Orthopedische Geneeskunde door docenten van de B.W.V.O.G.
Ombregt L., Bisschop P., ter Veer H.J., Van de Velde T.
A System of Orthopaedic Medicine . Uitg. W.B. Saunders,
London / Philadelphia / Toronto / Sydney / Tokyo, 1995.
1.056 p. / 1.235 ill. - ISBN 0-7020-1595-4.

Dit engelstalige standaardwerk over orthopedische geneeskunde actualiseert het systeem, ontwikkeld door Dr. J.H. Cyriax, en geeft een systematische, didactische en overzichtelijke benadering van het onderzoek, de diagnose en de behandeling van letsels van het bewegings-apparaat.
Voor elke regio van het lichaam krijgt u : toegepaste anatomie - gestandaardiseerd functieonderzoek - interpretatie - pathologie - differentiaaldiagnose - behandelingstechnieken.
De in detail beschreven onderzoeks- en behandelingstechnieken zijn uitvoerig geïllustreerd met originele anatomische tekeningen en gedetailleerde foto's. Het geheel wordt aangevuld met overzichtstabellen en stroomdiagrammen.
Bestelling kan via elke wetenschappelijke boekhandel.

Cursusprogramma

De opleiding bestaat nu uit :

 1. Een basiscursus (ca. 100 u.)
  Waarin de orthopedische geneeskunde gebracht wordt op een analytische ma-nier, ge-wricht per gewricht, met nadruk op het aanleren van de technieken van diag-nose en therapie.
  In 8 week-ends (vrijdag en zaterdag, van 9 tot 17 u.), gespreid over anderhalf tot twee jaar, wordt het volgende behandeld :
  • Algemene principes :
  • gerefereerde pijn
  • traumata van de weke delen
  • druk op zenuwen
  • diagnose : technieken van anamnese en klinisch onderzoek
  • behandeling van de meest frequente letsels (*) artsen : injecties, infiltraties, manipulaties (*) kinesitherapeuten : diepe dwarse frictie, mobilisaties, manipulaties, tractie, kapselrekkingen
  • Perifere gewrichten : anatomie, klinisch onderzoek, pathologie, therapie
  • schouder
  • elleboog
  • pols en duim
  • bil en heup
  • knie
  • onderbeen, enkel en voet
  • Wervelkolom : anatomie, klinisch onderzoek, pathologie, therapie
  • lumbaal
  • cervicaal
  • thoracaal
  Deze cursus is op zich voldoende om met de methode te kunnen werken in de dagelijkse praktijk.
 2. Een gevorderdencursus (ca. 85 u.)
  Waarin een synthese wordt gemaakt van de geziene materie, regio per regio, met nadruk op de details en vooral op het differentiaal-diagnostische aspect. In deze cursus wordt ook de link gelegd naar andere opinies en systemen en hier-over kan dan van gedachten worden gewisseld.
  Deze cursus is facultief en richt zich tot diegenen die zich verder in de materie wensen te verdiepen.
 3. Een theoretisch en praktisch examen (facultatief)
  Zowel na de basiscursus als na de gevorderdencursus kan een examen afgelegd worden.
  De geslaagden krijgen een diploma.
 4. Een eigen werkboek bij de cursus (inbegrepen bij de prijs) Wij beschikken over een bijzonder handig en compleet aan de cursus aangepast werk-boek, geïllustreerd met schema's, foto's en tekeningen.
 5. Enkele keren per jaar wordt een terugkomdag georganiseerd, waarop cursisten en ex-cursisten de kans krijgen om de technieken van onderzoek en behandeling van resp. bovenste lidmaat, onderste lidmaat en wervelkolom onder supervisie te oefenen.

  Copyright © 15 juni 1999 DR. L. OMBREGT [startmenu] [Hoofdmenu] [index]